3തരം ഇരുമ്പൻപുളി ജ്യൂസ് /ഇലുമ്പൻപുളി ജ്യൂസ് /ഓർക്കാപുളി ജ്യൂസ് /Bilimbi Juice /Recipe #30

3തരം ഇരുമ്പൻപുളി ജ്യൂസ്,Bilimbi Juice,Irumpanpuli Juice,3types of Bilimbi Juice,orkkapuli Juice,chemmeeppuli Juice, ഇലുമ്പൻപുളി ജ്യൂസ്,ഓർക്കാപുളി ജ്യൂസ്

Ingredients
Bilimbi( ഇരുമ്പൻപുളി )-6
Ginger-small piece
cardamom powder-1/2 tsp
sugar to taste
Water-3glasses
Mint (Pudina)leaves-15
A small green chilli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *