ഇനി ഇതുപോലെ പുതിയ രുചിയിൽ വത്തക്ക വെള്ളം ഉണ്ടാക്കൂ | iftar drink | special watermelon juice

#ifthardrink#watermelondrink#watermelonjuice#specialdrink#iftarspecial

ingredients:
watermelon
chilled milk (boiled)
kaskas
rose syrup
sugar
ice cubes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *