സ്പെഷ്യൽ തേങ്ങ ജ്യൂസ്‌ | Summer Special Coconut Juice Recipe in Malayalam | Kerala Recipes

തേങ്ങ കൊണ്ട് കിടിലൻ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാം. വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാർ വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർ ആവാം..
Kerala Summer special cooler coconut juice recipe. We love tender coconut juice (elaneer juice) tender coconut shake and tender coconut pudding. These are famous summer recipes. But here i made juice with coconut milk. Coconut milk is the liquid that comes from the grated pulp of a mature coconut. This is an amazing refreshing drink. Combination of Grated coconut ginger cardamom pomegranate and sugar gives us delicious taste. You can add coconut water too. Dont forget to try this special juice at home. coconut juice.tender coconut juice. coconut.juice.coconut juice malayalam.coconut milk.elaneer juice.tender coconut.coconut meat juice,coconut pudding.tender coconut pudding.tender coconut shake.coconut milkshake.malayalam health tips.coconut water.tender coconut milkshake.juice malayalam.coconut water malayalam.karikku juice.coconut recipes malayalam.benefits of coconut water

മറ്റു വീഡിയോസ്

Grape soda
മുന്തിരി സോഡ.

Pista drink
Rose milk drink
Custard drink
പിസ്താ ഡ്രിങ്ക്
റോസ് മിൽക്ക് ഡ്രിങ്ക്
കസ്റ്റാർഡ് ഡ്രിങ്ക്

Mango mastani mango milk shake
Pomegranate shake
മാങ്ങ മിൽക്ക് ഷേക്ക്‌
മാതളം ഷേക്ക്‌

Chocolate banana milk shake
ചോക്ലേറ്റ് പഴം ഷേക്ക്‌

Coconut juice
തേങ്ങ ജ്യൂസ്‌

Watermelon lemonade
തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ്‌

Special lime juice
സ്പെഷ്യൽ ലൈം ജ്യൂസ്‌

Cucumber Cooler
കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ്‌ കൂളർ

Small Banana juice
ചെറുപഴം ജ്യൂസ്‌

Hot chocolate drink
ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്

Fruit Custard
ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ്

Strawberry Oats Smoothie
സ്ട്രോബെറി ഓട്സ് സ്മൂത്തി

Strawberry milk shake
സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് ഷേക്ക്‌

Badam milk
ബദാം മിൽക്ക്

Cold coffee
കോൾഡ് കോഫി

Mint lime juice
മിന്റ് ലൈം

Apple oats smoothie
ആപ്പിൾ ഓട്സ് സ്മൂത്തി

Aval Milk
അവൽ മിൽക്ക്

#coconutjuice #malayalam #keralarecipesbynitha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *