ഈ വേനലിനു നല്ല ടേസ്റ്റി മത്തൻ ജ്യൂസ്‌ 2 വിധത്തിൽ // juice recipe malayalam // 2type pumpkin juices

Ingredients :

* Pumpkin – 1/4 kg
* Milk – 1 cup
* Water -1/2 cup
* Sugar -4 tablespoon

* Pumpkin – 1/4 kg
* Water -1 cup
* Sugar – 2 tablespoon
* Grated coconut – 1/2 cup

#misazkitchen #juicerecipe #pumpkinjuice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *